วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


ครูและบุคลากรของโรงเรียน
นางสาวรัตนา  วงศ์ยะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมถะ

นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์
ครู คศ. 3
นางสมบูรณ์ ศิริจำปา
ครู คศ.3
นางภคินี สร้อยสุวรรณ
ครู คศ.3
นางสุพัตรา สร้อยน้ำ
ครู คศ.2

นางวิณี พุกอินทร์
ครู คศ. 2
นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนา
ครู คศ. 2
นายธานี จิรัคคกุล
ครู คศ.2
นางพัชรี นาคะเวช
ครู คศ.3
นางบุสบา วงศ์ยะรา
ครู คศ 3
นางกองแก้ว ดำกลิ่น
ครู คศ. 2

นางสาวนิสารัตน์ คงมั่น
ครู คศ.1
นางสาวบุษยา แป้นหลง
ครู คศ.1
นางปณัชช์ฐิตา พวงแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาววาสนา วิเศษรจนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิราณี เอี่ยมจำลอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นายสุเนตร ช่างเหล็ก
นักการภารโรง